Лекц

Аналитик хими-I хичээлийн лекцийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө (I хагас)

Долоо хоног
Сэдвийн нэр
Татаж авах
Цаг
I
Аналитик химийн судлах зүйл, ач холбогдол, зорилт ба хэтийн төлөв, хөгжлийн үе шатууд. Аналитик химийн хөгжилд эрдэмтдийн оруулсан хувь нэмрээс. Чанарын анализын аргуудыг ангилах нь. Хэсэгчилсэн ба эрэмбэт анализын аргууд. Катион ба анионуудын аналитик ангилал ба Д.И.Менделеевийн үелэх хууль
PDF
2
II
Гомоген системд явагдах химийн урвалын тэнцлийг аналитик химид хэрэглэх нь анализд хэрэглэгдэх урвалууд түүнд тавигдах шаардлагууд
PDF
1
II, III
Сул электролитын усан уусмал дах тэнцвэр ба хүчтэй электролитын онол, тэдгээрийн аналитик химид хэрэглэх нь
PDF
2
III, IV
Анализын урвалын тэнцлийг илэрхийлэх, тэнцлийн тогтмолууд тэдгээрийн холбоо. Хүчил, суурийн тухай орчин үеийн үзэл онолууд, тэдгээрийг аналитик химид хэрэглэх
PDF
2
IV, V
Усан уусмал дахü хүчил суурийн тэнцвэр, хүчил-суурийн уусмалын орчинг (pH) тодорхойлох хувилбарууд. Олон суурьт хүчлүүдийн ионы найрлагыг тогтоох
PDF1
PDF2
3
VI
Буфер уусмал, анализын ач холбогдол. Чухал буфер уусмалууд, тэдгээрийн орчинг тодорхойлох хувилбарууд
PDF
2
VII
Давсны гидролиз, түүний төрлүүд, гидролизын тогтмол, зэрэг ба орчинг тодорхойлох хувилбарууд. Гидролизын урвалын анализын ач холбогдол
PDF
2
VIII
Гетероген системийн тэнцэл, уусахын үржвэр, түүний анализын ач холбогдол. Уусахын үржвэрт ижил ба ижил биш ионы нөлөөлөл. Хэсэгчилсэн тунадасжилт, түүний анализын ач холбогдол
PDF
2
IX
Исэлдэн-ангижрах урвалыг анализад хэрэглэх нь. Исэлдэн-ангижрах потенциал түүний анализын ач холбогдол
PDF
1
X
Комплекс нэгдлийн уусмал дахü тэнцвэр. Комплекс нэгдлийн батжилгүйн тогтмол, түүний анализын ач холбогдол
PDF
1
XI
Чухал органик урвалжууд тэдгээрийг анализад хэрэглэх нь. Коллойд нэгдлүүд, тэдгээрийн анализûí ашигтай ба хортой талууд
PDF1
PDF2
2
XII
Тооны анализын судлах зүйл, ач холбогдол ба хэрэглэгдэх хүрээ. Тооны анализын аргуудыг ангилах нь
PDF
2
XIII
Анализын аргын хэмжил зүйн тухай ойлголт. Анализын алдаа, түүнийг ангилах нь. Анализын үр дүнг боловсруулахад математик статистик аргыг хэрэглэх нь
PDF
2
XIV
Жингийн анализын арга. Тунадасжуулагчийг сонгох, талст ба аморф тунадасны үүсэлт ба бохирдолт. Жингийн анализыг явуулах дэс дараалал, ажиллагааны арга барил, жингийн анализын тооцоо.
PDF
2
XV
Эзлэхүүний анализын арга, àíãèëàë, òèòðèéí óóñìàë, òèòð òîãòîîõ, òитрлэлтийн үндсэн аргууд (шууд, урвуу, орлуулан титрлэлт)
PDF
2
XVI
Титрлэлтэнд хэрэглэгдэх индикаторууд, èíäèêàòîðûí õðîìîôîðûí îíîë, èîíû îíîë, èîí-õðîìîôîðûí îíîë, индикаторын шилжих муж ба титрлэлтийн илтгэгч. Èíäèêàòîðûí àëäàà
PDF
2

Лекцийн хичээлээс:
  • Аналитик химийн тухай мэдлэгээ гүнзгийрүүлэх
  • Оюутны бие даан суралцах чадварыг хөгжүүлэх 
  • Хичээлд идэвхитэй оролцох